Импресум

Кнежевина Србија, Београд, 1876.
Милан Ђ . МИЛИЋЕВИЋ
(Рипањ, 4.6.1831. - Београд, 4/17.11.1908.)
књижевник, политичар и етнограф
библиотекар Народне библиотеке (Београд) и државни саветник.
(САНУ) Редовни члан (Одсека за науке државне и историјске) наименован 29. VII 1864. и (Одсекаа за науке философске и филолошке). Секретар Одсека за науке философске и филолошке СУД 1874/5; Одбора за науке философске и филолошке СУД 1881/2.


СТАРИ МОСТ ПЕТРОВАЧКИ
Драган Фелдић

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
725.94(497.11)
929(497.11 Петровац на Млави)

ФЕЛДИЋ, Драган, 1937-
Стари мост петровачки / Драган Фелдић. -
Петровац на Млави: Културно-просветни центар : Народна библиотека “Ђура Јакшић”:
Завичајни музеј, 2015 (Петровац на Млави : Стојадиновић). - 200 стр. : илустр. ; 25 cm

Ауторова слика. - Тираж 300. - Стр. 187-189: Поговор / Данило Радојковић. - Белешка о писцу: 190-191. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистар.

ISBN 978-86-84601-64-5 (КПЦ)

а) Архитектонски споменици - Петровац на Млави b) Знамените личности - Петровац на Млави

COBISS.SR-ID 210002956


Аца Животић Гера 

Хроничар, публициста и историјски истраживач млавског краја
Каменово - Село пчелара
Прикупљање историсјке грађе за II Светски рат; лична колекција;


ПРЕДЕЛИ КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ
Данило Радојковић

ISBN 978-86-87003-51-4
COBISS.SR-ID 222683404
РАДОЈКОВИЋ, Данило, 1960-
Предели књижевности и уметности / Данило Радојковић. - Мало Црниће : Народна библиотека “Србољуб Митић”, 2016 (Петровац на Млави : Стојадиновић). - 144 стр. ; 21 cm


Петровац на Млави и околна села кроз векове
Душан Станковић

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
94(497.11 Петровац на Млави)
СТАНКОВИЋ, Душан, 1962-
Петровац на Млави и околна села кроз векове / Душан Станковић ;[илустрације Душан Станковић]. - Петровац на Млави : Народна библиотека “Ђура Јакшић”, 2017 (Петровац на Млави : Стојадиновић). - 203 стр. :илустр.; 25 cm
Тираж 300.
ISBN 978-86-88713-14-6
а) Петровац на Млави (и околина) - Историја
COBISS.SR-ID 238526732


Video by RS-FRANCE
https://www.youtube.com/user/RSFranceIDF/featured
RSFranceIDF
Agence Google AdWords / Google AdWords Agency / Agencija Google AdWords
Panorama 4k


Штампа